POLICY OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

4D månar särskilt om att respektera sekretess och att skydda personuppgifter. I sin utgivningsverksamhet måste 4D behandla information om dig. Om du till exempel fyller i ett formulär, handlar i butiken, kontaktar vår försäljningspersonal, anmäler dig till ett evenemang vi anordnar, deltar i en tävling eller besöker 4D:s webbplats, så förser du oss med information, varav en del kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”).

I den här Sekretesspolicyn beskrivs hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifter”).

Vi använder endast dina personuppgifter i de fall som regleras av gällande bestämmelser:

 • Fullgörande av ett avtal vi har ingått med dig, och/eller
 • Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter, och/eller
 • Ditt samtycke till användningen av dina uppgifter, och/eller
 • Förekomsten av ett berättigat intresse att använda dina uppgifter.

Om du har några frågor om det här dokumentet kontaktar du vårt dataskyddsombud: dpo@4d.com

1. Registeransvarig

Registeransvarig är 4D, ett franskt société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag) med ett aktiekapital på 2 240 245 € och säte på 66, Route de Sartrouville - 78230 Le Pecq, Frankrike, registrerat i handels- och företagsregistret i Versailles med nummer 318 918 851.

2. Typer av data som samlas in

2.1 Data du skickar till oss direkt

Inom ramen för de olika typer av kontakt vi kan ha med dig, så kan du behöva förse oss med information om dig. Information samlas i synnerhet in när du abonnerar på 4D-partnerprogrammet, skapar ett konto på vår webbplats, handlar i vår Butik eller utnyttjar något annat erbjudande eller tjänst.

Dessa data inkluderar:

 • Förnamn, efternamn, titel och födelsedatum;
 • Utdelningsadress, e-postadress och telefonnummer;
 • Det krypterade användarnamn och lösenord som används för att identifiera dig på våra webbplatser (forum, butik osv.)
 • Krypterad information om dina betalningsmetoder (inklusive kreditkortsnummer);
 • Övrig information som du vill göra oss medvetna om.

2.2 Data vi samlar in inom ramen för vår affärsrelation

Data vi samlar in under loppet av vår affärsrelation med dig inkluderar:

 • Information om historiken för din affärsrelation: abonnemang, beställningar av produkter och tjänster samt fakturering och betalning, i tillämpliga fall;
 • Ditt deltagande i kampanjer, tävlingar och evenemang;
 • Dina frågor till vår tekniska supportavdelning;
 • Information om köp av produkter och tjänster från 4D.

2.3 Data vi samlar in automatiskt

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi in information om din anslutning och besöksaktivitet. Olika tekniska lösningar kan användas för att samla in dessa data, i synnerhet cookies. Läs vår Policy om cookies.

2.4 Data om barn

Våra produkter och tjänster riktar sig till myndiga personer som kan uppfylla avtalsförpliktelserna. Minderåriga användare måste ha målsmans medgivande innan de skickar oss personuppgifter gällande dem.

2.5 Uteslutande av känsliga uppgifter

4D samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter inkluderar etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska uppfattningar, medlemskap i fackföreningar, hälsouppgifter eller sexull läggning. Om sådan information ändå skickas till 4D, så kommer denna att raderas.

3. Datasäkerhet

Enligt gällande förordningar åtar sig 4D att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till riskerna. De resurser som har implementerats av 4D är förtecknade i ett särskilt dokument som kan fås av vårt dataskyddsombud (dpo@4d.com).  

4. Syfte

Den information som samlas in via det här formuläret behandlas elektroniskt av 4D:

 • för evenemang som anordnas av företaget;
 • för att hålla dig informerad om våra senaste produkt- och tjänstemeddelanden, uppdateringar eller uppgraderingar av programvara, specialerbjudanden och annan information;
 • för att du ska kunna skapa och hantera en personlig profil;
 • för att vi ska kunna kontakta dig;
 • för att anpassa marknadsföringskommunikation och webbplatsinnehåll baserat på dina önskemål, till exempel vid svar på dina begäranden om specifik information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig;
 • för att genomföra frågeformulär och undersökningar så att vi kan erbjuda våra kunder och användare bättre produkter och tjänster;
 • för att uppfylla avtalsmässiga och rättsliga förpliktelser;
 • för kundhanteringssyften.

5. Lagringsperiod

4D åtar sig att behålla personuppgifter under en tidsperiod som överensstämmer med lagbestämmelserna eller som står i proportion till de syften som de har registrerats för. Lagringsperioderna kan variera beroende på om vi har ett aktuellt avtalsförhållande (du är en aktiv kund), om vi har haft ett avtalsförhållande med dig tidigare (du är en passiv kund) eller om vi aldrig har haft ett sådant förhållande med dig (du är då en presumtiv kund). Data relaterade till din användning av våra onlinetjänster insamlade av cookies som du har tillåtet har en viss lagringsperiod.

I tabellen nedan visas de huvudsakliga datalagringsperioderna.

Datakategori

Syfte

Lagringsperiod

Data om presumtiva kunder

All data

Skapa och hantera filer om presumtiva kunder

3 år från insamlingstillfället eller den senaste kontakten med den presumtiva kunden

Data om aktiva kunder

All data

Hantering av kundkonton

Under hela avtalsförhållandets varaktighet

Data om passiva kunder

Data gällande avtalets fullgörande 

Hantering av kundkonton, ordrar, leveranser, fakturering och betalningar

10 år efter avtalets utgång eller den senaste kontakten med den inaktiva kunden

Data som genereras av cookies: Se tabellen med lagringsperioder i policyn om cookies

6. Anmälan av personuppgiftsöverträdelser

4D ska anmäla alla personuppgiftsöverträdelser som oavsiktligt eller olovligen orsakar förstörelse, förlust, förändring eller obehörigt avslöjande av Personuppgifter som skickas, lagras eller på annat sätt behandlas, eller obehörig åtkomst till sådana Personuppgifter, utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om detta.

4D har en intern rutin för dataläckage som kan fås på begäran från vårt dataskyddsombud (dpo@4d.com).

7. Tillgång till data som har samlats in av 4D

7.1 Tillgång till data inom 4D

Följande kan ha tillgång till vissa av dina data:

 • Anställda på 4D som ingår i våra team för teknisk support, administration, bokföring, IT samt försäljning och marknadsföring.
 • 4D-gruppens dotterbolag

Personal med tillgång till personuppgifter är bundna av tystnadsplikt (genom ett sekretessavtal som undertecknas vid anställningstillfället).

7.2 Våra underleverantörer

4D åtar sig att närhelst detta är möjligt använda sig av underleverantörer som är:

 • Etablerade i ett land inom EU eller EES, eller
 • Etablerade i ett land med adekvat skyddsnivå enligt beslut från Europeiska kommissionen gällande tillämpliga förordningar, eller
 • Är Privacy Shield-certifierade om de är etablerade i USA, eller
 • Har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen

4D ålägger sina underleverantörer en åtagandenivå gällande skydd av personuppgifter motsvarande minst den som beskrivs i den här policyn och i tillämpliga förordningar.

7.3 Våra affärspartner

4D vill uppmärksamma dig på det faktum att om du beslutar dig för att abonnera på våra affärspartners produkter eller tjänster och ger dem tillgång till viss av din information, i synnerhet genom att logga in på deras webbplatser eller applikationer, så samtycker du till deras sekretesspolicyer och cookies. Vi har ingen kontroll över den insamling eller behandling av dina data som genomförs av våra affärspartner på deras egen plattform.

7.4 Polis-, rättsliga eller administrativa myndigheter

Detta gäller där vi har en lagstadgad skyldighet att göra detta eller för att trygga 4D-gruppens rättigheter, egendom och säkerhet. 

8. Överföring av data utanför EU

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU. 4D kan dock överföra Personuppgifter utanför EU. I samtliga fall ska 4D avhålla sig från att överföra Personuppgifter om inte lämpliga verktyg för övervakning av sådan överföring används i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen, utanför:

 • EU, eller
 • EES, eller
 • Länder som anses ha adekvat säkerhetsnivå enligt EU-kommissionen, inklusive företag i USA som är Privacy Shield-certifierade.

Nödvändiga avtal, och i synnerhet standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, kommer att ingås mellan 4D och dess underleverantörer, eller annan tredje part som är involverad i Behandlingen, om inte EU-kommissionen har bedömt att det aktuella tredje landet har adekvat skyddsnivå.

9. Registrerades rätt till information om och utövande av sina rättigheter

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter har du följande rättigheter till dina data: rätt till åtkomst, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att bli bortglömd, rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet. Du kan även ange riktlinjer för bevarande, borttagning och kommunikation om dina personuppgifter vid din bortgång. Du har rätt att tillgå, ändra och rätta information om dig.

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av berättigade skäl.

För att utöva dina rättigheter måste du skicka ett brev till 4D-företagets dataskyddsombud på följande utdelningsadress: 4D, 66 Route de Sartrouville. Parc les Erables- Bâtiment 4 - 78230 or Le Pecq - Frankrike, eller via e-post till följande adress dpo@4d.com

Innan vi svarar på din fråga kan vi be dig att styrka din identitet och/eller be dig om ytterligare information för att vi ska kunna ge dig ett svar. Vi försöker att svara på din fråga inom rimlig tid och i varje fall inom lagstadgade tidsgränser.

Om du anser att svaret är otillfredsställande kan du anmäla detta till franska Datainspektionen (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes