VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENS OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER

INLEDNING

4D marknadsför programvara som det äger, såväl som programvarupaket utformade och utvecklade av andra skapare. Den programvara som saluförs av 4D består av standardprodukter avsedda att tillgodose behoven hos så många kunder som möjligt.

Kunden, som avser att anskaffa nya IT-verktyg, vill kunna använda den programvara som saluförs av 4D i sin yrkesutövning.

Inom ramen för sin plikt att upplysa och ge råd har 4D försett kunden Kunden med ett affärserbjudande och/eller dokumentation som presenterar Produkterna från 4D, och som Kunden bekräftar att denne har läst. Det åligger Kunden, i synnerhet grundat den här informationen, att säkerställa att Produkterna från 4D är lämpliga för dennes specifika behov och begränsningar. För detta kan Kunden begära ytterligare information från 4D och/eller delta i en ytterligare demonstration av Produkterna från 4D innan Avtalet godkänns; i annat fall bekräftar Kunden att denne har fått tillräckligt med information. Inga specifikationer eller uttalanden om behov som görs av Kunden kan under några omständigheter beaktas av 4D inom ramen för Avtalet, om inte 4D uttryckligen godkänner detta innan dokumentet undertecknas och det inkluderas i Avtalets bilaga.

DÄRFÖR ENAS PARTERNA HÄRMED OM FÖLJANDE:

AVDELNING I – DEFINITIONER OCH SYFTE

1. DEFINITIONER

I föreliggande syften har begrepp och uttryck i versaler nedanstående innebörd, oavsett om de används i singular eller plural.

KUND” avses den juridiska eller fysiska person som ingår Avtalet med 4D och som verkar inom sammanhanget för sin yrkesutövning.

AVTAL” avses antingen:

 • Uppsättningen med avtalsdokument bestående av flera delar och flera dokument, nämligen delen ”Beställda artiklar”, delen ”Inköpsorder”, delen ”SEPA-fullmakt” i tillämpliga fall och ifylld, dessa allmänna villkor för licensen och tillhörande tjänster samt de Tekniska förutsättningarna.
 • Onlinebeställningen, validerad av en behörig person hos Kunden, omfattande beställda artiklar, antal, priser, en SEPA-fullmakt i tillämpliga fall, dessa allmänna villkor för licensen och tillhörande tjänster samt de Tekniska förutsättningarna.

De allmänna villkoren för licensen och tillhörande tjänster samt de Tekniska förutsättningarna kan läsas på och hämtas från 4D:s webbplats (https://se.4D.com) samt även skickas till Kunden på dennes begäran, i enlighet med artikel L441-6 i den franska handelslagen om att tjänsteleverantörer måste kommunicera på sätt som är standard i branschen.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE” avses det datum då Avtalet träder i kraft, när 4D erhåller betalning av Kunden för köp av Produkter från 4D.

DOKUMENTATION” avses information tillgängliggjord av 4D som beskriver hur man använder Produkterna från 4D.

TEKNISK MILJÖ” avses det informationssystem (i synnerhet programvara, maskinvara, kommunikationsnätverk osv.) som Kunden besitter före leveransen och integreringen av Produkterna från 4D. Den Tekniska miljön, som behövs för att Programvaran ska fungera under normala användningsförhålladen, måste uppfylla de Tekniska förutsättningarna.

PROGRAMVARA FRÅN 4D” avses den programvara som har utvecklats av 4D och marknadsförs av 4D.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR” avses den senaste versionen av listan med egenskaper hos Kundens informationssystem eller Kundens IT-maskinvara och -enheter som rekommenderas av 4D och som är lämpliga för användning av Produkterna från 4D, vilka ska implementeras och uppfyllas av Kunden, så att Produkterna från 4D fungerar under normala användningsförhållanden. De Tekniska förutsättningarna kan komma att ändras och den aktuella versionen är alltid tillgänglig på 4D:s webbplats (https://se.4D.com) eller andra webbadresser tillhörande 4D. Kunden ansvarar för att uppgradera sin maskinvara och sina IT-system om de Tekniska förutsättningarna ändras.

PRODUKTER FRÅN 4D” avses både Programvaran från 4D och Skapares programvarupaket som hänvisas till i onlinebeställningen samt deras Dokumentation.

SKAPARES PROGRAMVARUPAKET” avses de standardprogramvarupaket som hänvisas till i 4D-butiken eller i onlinebeställningen som är utformade och utvecklade av andra skapare än 4D och för vilka 4D har distributionsrätt med befogenhet att bevilja Kundens användarrättigheter.

4D STORE” avses den onlinebutik som är tillgänglig via 4D:s webbplats (https://se.4d.com) för köp av Produkter från 4D.

DATASKYDDSFÖRORDNINGAR” avses alla nuvarande och framtida lagar och förordningar i Frankrike gällande skydd av personuppgifter, i synnerhet versionen av lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 (den franska dataskyddslagen) som är i kraft vid undertecknandet av Avtalet och/eller därefter revideras, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR).

"4D" betyder 4D SAS och dess dotterbolag på eller efter avtalets effektiva datum och omfattas av avtalet enligt en bestämmelse för andra.

TJÄNST(ER)” avses:

 • Alla Uppföljningstjänster för Programvara;
 • All utbildning i Produkter från 4D som anordnas av de relevanta 4D-teamen och som erbjuds till Kunden under Avtalets fullgörande;
 • Alla evenemang som anordnas av 4D i anslutning till Produkterna från 4D, till exempel 4D Summit;

Tjänsten eller tjänsterna kan endast tillhandahållas av 4D om Kunden har den nödvändiga tekniska utrustning som behövs för att möjliggöra fjärrassistans.

UPPFÖLJNING AV PROGRAMVARA” avses en tjänst som ger tillgång till korrigerande och uppgraderbara versioner av Programvaran från 4D under Avtalets fullgörande, enligt specifikation i delen ”Beställda artiklar” eller i onlinebeställningen. Den uppgraderbara versionen av Programvaran från 4D ingår i Kundens fasta årsabonnemang. Den korrigerande versionen är tillgänglig kostnadsfritt på 4D:s webbplats på https://se.4D.com för varje köp av en licens för Programvara från 4D och endast för den köpta versionen.

“TERRITORIUM” avses Avtalets tillämpningsområde, nämligen hela världen.

ANVÄNDARE” avses alla fysiska personer som är auktoriserade av Kunden och/eller alla logiska eller fysiska system som är vederbörligen auktoriserade att använda eller tillgå Produkter från 4D enligt Avtalet, under Kundens ansvar.

2. GODKÄNNANDE AV AVTALET – SYFTE

2.1 Godkännande av Avtalet

Kunden anses ha läst Avtalet enligt definition i klausulen Definitioner och vederbörligen ha godkänt det utan förbehåll. Avtalet godkänns förbehållslöst av Kunden vid undertecknandet av Inköpsordern och/eller tillståndet för direktdebitering i pappersform eller vid verkställandet av onlinebeställningen avseende dessa Allmänna villkor för licens och tillhörande tjänster, vilket utgör godkännande av hela Avtalet.

Varje ändring av dessa Allmänna villkor för licens och tillhörande tjänster ska omfattas av särskilda villkor som vederbörligen godkänns och undertecknas av båda Parter. Om så inte sker ogiltigförklaras varje modifiering eller ändring av den förtryckta delen av Avtalet (Inköpsorder, Beställda artiklar).

Om Avtalet fjärrgodkänns, så bekräftar och godkänner Kunden att fax som undertecknas av någon av dess representanter eller ombud och som mottas av 4D utgör skriftligt bevis och rätteligen kan åberopas mot denne av 4D. Godkännande av Avtalet på elektronisk väg har samma bevisvärde som om det godkänns på papper. Register som lagras i datorsystem ska omfattas av rimliga säkerhetsförhållanden och anses utgöra bevis på kommunikation mellan Parterna. Avtalsdokument måste arkiveras på ett tillförlitligt och hållbart medium som kan framställas som bevis.

2.2 Syfte

Syftet med det här Avtalet är att beskriva de villkor under vilka 4D ger Kunden rätt att använda Produkterna från 4D och åtar sig att tillhandahålla de Tjänster som hänvisas till i Avtalet till Kunden. Tekniska supporttjänster för Produkterna från 4D, exklusive korrigerande och uppgraderande underhåll, omfattas av ett så kallat ”4D-partnerprogram” enligt ett separat avtal.

3. IKRAFTTRÄDANDE

Avtalet träder i kraft den dag som 4D erhåller betalning från Kunden med det belopp som anges i klausul 12.1 i det här Avtalet. Licensen att använda Produkterna från 4D beviljas i enlighet med de villkor som beskrivs i klausul 4 nedan, betitlad Licensierade rättigheter.

AVDELNING II – BESTÄMMELSER OM LICENSEN

4. BEVILJADE RÄTTIGHETER

4.1 Ägande av Produkter från 4D

4D innehar alla immateriella rättigheter gällande Produkterna från 4D, deras respektive Dokumentation samt de uppdateringar som tillhandahålls under utförandet av Tjänsten. 4D har rätt att distribuera och/eller underlicensiera de Skapares programvarupaket som, i förekommande fall, tillhandahålls till Kunden i samband med det här Avtalet, och som förblir sin skapares egendom. Ingen äganderätt övergår till Kunden enligt Avtalet, vare sig gällande Programvara från 4D eller Skapares programvarupaket. Alla Produkter från 4D som tillhandahålls nedan förblir 4D:s eller sin skapares egendom.

4.2 Rätt att använda Produkter från 4D – villkor

I föreliggande syften ger 4D Kunden, under förutsättning av full betalning av det pris som anges i klausul 12.1 häri och enligt beskrivning i avsnitten Beställda artiklar och Inköpsorder eller i onlinebeställningen, en personlig, icke-exklusiv, icke-tilldelbar och icke-överförbar rätt att använda de Produkter från 4D som hänvisas till i delen Beställda artiklar eller i onlinebeställningen. Den här nyttjanderätten ges enligt de villkor och begränsningar som anges i avsnitten Beställda artiklar och Inköpsorder eller i onlinebeställningen.

Nyttjanderätten till Produkterna från 4D ges till Kunden från och med det datum då Produkterna från 4D tillgängliggörs och under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt gällande upphovsrättslagstiftning.

4.3 Namngivna licenser

Om inte annat anges, så ger 4D nyttjanderätten till Produkterna till ett antal namngivna Användare och/eller till andra arbetsenheter uttryckt i form av antal, gränsvärden eller tak, såsom fastställts i delen Beställda artiklar eller i onlinebeställningen samt, i tillämpliga fall, i Servicehandboken.

Med Namngiven användare, i enlighet med Produkterna från 4D och användarvillkoren, avses:

 • Enskilda användare utsedda av Kunden som har ett personligt användarnamn och lösenord samt kan använda Produkterna för 4D i sin yrkesroll;
 • och/eller logiska eller fysiska system som tillgår och behandlar data med Programvarupaketet från 4D.

Varje ändring av antalet Namngivna användare och/eller arbetsenheter måste uttryckligen godkännas av 4D och beläggs, i tillämpliga fall, med en extra avgift utöver gällande pris.

Kunden bekräftar och godkänner att de nyttjanderätter för varje Produkt från 4D som omfattas av Avtalet utgör en unik och odelbar förmån.

4.4 Begränsningar av nyttjanderätt

I enlighet med artikel L122-6-1 I i den franska immaterialrättslagen, och oberoende av bestämmelserna gällande Tjänsten, förbehåller sig 4D rätten att korrigera eventuella fel i Produkter från 4D. Berörd Skapare förbehåller sig rätten att korrigera eventuella avvikelser i Skapares programvarupaket.

Som en del av de rättigheter som ges till Kunden av 4D åter sig Kunden att inte på något sätt, direkt eller indirekt, inkräkta på äganderätten för 4D eller skaparen av Skapares programvarupaket. Följaktligen ska Kunden särskilt avhålla sig från:

 • Att använda Produkter från 4D på ett sätt som inte överensstämmer med deras avsedda ändamål och villkoren i Avtalet, i synnerhet i  icke-professionella sammanhang;
 • Att radera någon information om upphovsrätt, varumärken eller någon annan immaterialrätt som kan finnas på Produkter från 4D;
 • Att inaktivera, kringgå eller på något annat sätt inkräkta på några tekniska skyddsåtgärder som kan finnas i Produkterna från 4D eller försöka att göra detta;
 • All reproduktion eller framställning av några Produkter från 4D i någon form, i synnerhet genom modifiering eller inkluderande i annan programvara eller programvarupaket och/eller modifiering av deras Dokumentation;
 • All reproduktion annan än en säkerhetskopia när så behövs för att skydda användningen av Programvaran eller i enlighet med artikel L122-6-1 I i den franska immaterialrättslagen och förutsatt att 4D informeras om detta, med preciseringen att alla säkerhetskopior förblir 4D:s exklusiva egendom eller, för Produkter från 4D, skaparnas exklusiva egendom;
 • All översättning, bearbetning, arrangemang eller modifiering av Produkter från 4D;
 • All reproduktion av koden eller dekompilering av Produkter från 4D; - Avslöjande av innehållet däri; - Överförande av dennes nyttjanderätt oavsett anledning.

Kunden garanterar att dess personal och Användare följer dessa bestämmelser.

Kunden informeras om att användning som bryter mot de immateriella rättigheterna hos 4D och/eller skaparna av Skapares programvarupaket, som ges enligt den här klausulen, kan leda till att 4D omedelbart häver dennes nyttjanderätt till Produkterna från 4D i enlighet med gällande lagstiftning och utkräver civilrättsligt ansvar av denne, utöver det straffrättsliga ansvar som intrånget kan medföra. Under alla omständigheter förblir Kunden ansvarsskyldig gentemot 4D för alla överträdelser mot föregående åtaganden, oavsett om det sker till följd av dennes handlingar eller till följd av dess tjänsteleverantörer eller någon annan person som agerar på dennes uppdrag.

5. TILLGÄNGLIGHET – INSTALLATION

5.1. Produkterna från 4G tillgängliggörs till Kunden i form av objektkoder, i onlinebeställningen via en nedladdningslänk. Kunden är ensam ansvarig för att installera och implementera Produkterna från 4G.

5.2. Kunden åtar sig att godkänna de beställda Produkterna från 4D så snart de tillgängliggörs, förutsatt att de överensstämmer med beställningen enligt det här Avtalet. Om Kunden inte skriftligen informerar 4D om eventuella avvikelser i Produkterna från 4D gentemot Avtalet, och preciserar dessa, inom fem (5) dagar efter att de har tillgängliggjorts, så anses Kunden oåterkalleligen och förbehållslöst ha godkänt Produkten eller Produkterna från 4D. Om tillgängliggörandet inte uttryckligen avvisas på de sätt och inom de tidsgränser som krävs, och/eller saknar grund, så har 4D rätt att kräva Kunden på hela orderbeloppet.

6. ANVÄNDNING AV PRODUKTER FRÅN 4D

Kunden är ensam ansvarig för sin användning av de Produkter från 4D som tillgängliggörs för denne av 4D enligt Avtalet samt för att kontrollera och hantera dess användning av Användare, såväl som användningen av eventuella resultat som kan erhållas från dem.

Kunden ansvarar för:

 • Tidigare och framtida val och inköp från tredje part av maskinvara, programvarupaket och programvara avsedd att användas med Produkterna från 4D. 4D ansvarar inte för någon inkompatibilitet med de element som beställs enligt Avtalet eller några felaktiga funktioner eller störningar därav;
 • Projektledningen av dess IT-system om flera leverantörer valts av denne;
 • Uppfyllelse av de Tekniska förutsättningarna (aktuella och framtida) för att undvika skadliga följder som till exempel långsamhet, blockeringar och förändringar av Kundens data. 4D frånsäger sig ansvaret för all förlust som drabbar Kunden genom användning av Produkter från 4D med programvara och/eller IT-utrustning som är inkompatibel med eller inte uppfyller de Tekniska förutsättningarna;
 • Alla följder för Produkter från 4D som omfattas av Avtalet orsakade av modifieringar som har beslutats om och/eller utförts av Kunden, dess installation eller dess miljö;
 • Skapandet av eventuella ytterligare inställningar och deras användning, såväl som eventuella påföljande felaktiga funktioner i Produkterna från 4D på grund av dessa, med undantag för när sådana inställningar gjorts av 4D som en del av Tjänsten.

Kunden informeras om att 4D inte ansvarar för kvaliteten, tillgängligheten och tillförlitligheten hos nätverken för telekommunikation, oavsett deras beskaffenhet, i händelse av dataöverföring eller internetåtkomst, även i fall då internettjänsteleverantören har rekommenderats av 4D.  4D frånsäger sig även ansvaret för all förlust som drabbar Kunden till följd av:

 • Användning av Produkterna från 4D av Kunden på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna i deras Dokumentation, Avtalet och/eller eventuella instruktioner som 4D har kommunicerat till Kunden,
 • Användning av Produkterna från 4D med programvara och/eller IT-utrustning som är inkompatibel med eller inte överensstämmer med de Tekniska förutsättningarna,
 • Arbete som utförs i Produkter från 4D av någon tredje part som inte på förhand har fått tillstånd för detta av 4D.

Kunden förblir ansvarig för att skydda all maskinvara, Produkter från 4D, Kunddata, filer, program och databaser under allt arbete som utförs av 4D.

7. TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA FRÅN 4D

Kunden informeras om att 4D förbehåller sig rätten att använda en eller flera av följande anordningar för att säkerställa att Kundens användning av Produkter från 4D överensstämmer med det här Avtalet: (i) en övervakningsmekanism och/eller (ii) en licensieringsmekanism. Kunden får inte omintetgöra den eller de implementerade mekanismerna.

Vid implementering av en mekanism för licensaktivering ansvarar Kunden för att installera och uppdatera systemet för licensaktivering, eftersom de aktuella Produkterna från 4D inte kan användas utan en giltig och aktuell aktiveringsmekanism.

8. GRANSKNING

4D kan genomföra en granskning på plats eller en fjärrgranskning en gång om året för att kontrollera korrekt användning av licenserna och huruvida Kunden följer villkoren i det här Avtalet. För att bedöma lämpligheten för en sådan granskning tillåter Kunden i synnerhet att 4D samlar in all relevant information via användning av spårningsverktyg eller en säkerhetsmekanism som finns i Produkter från 4D.

4D meddelar Kunden skriftligen om sin avsikt att genomföra en granskning minst femton (15) dagar i förväg. 4D ska inkludera detta i meddelandet:

 • identiteten för det valda granskningsorganet, om en extern granskare används;
 • vilka Produkter från 4D som omfattas av granskningen.

Kunden åtar sig att aktivt samarbeta under granskningen, i synnerhet genom att ge 4D åtkomst till all relevant information och genom att tillhandahålla nödvändiga medel för att utföra granskningen, i synnerhet, i förekommande fall, genom att aktivera den övervakningsmekanism som nämns i klausulen Tekniska åtgärder för övervakning och kontroll av användning av produkterna från 4D. Kunden samtycker uttryckligen till att bära alla kostnader som uppstår under samarbetet med den här granskningen.

Resultaten av granskningen beskrivs i en granskningsrapport som framställs av 4D, och som måste skickas till Kunden så att denne kan läsa dem och tillföra egna observationer inom sju (7) dagar. Nödvändig reglering registreras i granskningsrapporten om så behövs.

I händelse av tvist åter sig Parterna att försöka få till stånd en uppgörelse i godo innan någon rättslig åtgärd vidtas.

I händelse av att granskningen avslöjar användning utanför de beviljade rättigheterna, så faktureras kunden i tillämpliga fall de associerade extra avgifterna, med en justerad faktura som omfattar alla perioder sedan överträdelsen inträffade, såväl som de granskningskostnader som 4D har ådragit sig. Om Kunden dessutom använder en funktion eller ett tillval som denne inte har införskaffat rätten till, så fakturerar 4D de extra avgifterna enligt gällande priser vid tillfället.

Kunden förbinder sig att betala fakturan inom trettio (30) dagar efter faktureringsdatumet. Om betalning inte sker inom ovannämnda tidsgränser kan 4D automatiskt häva det här Avtalet och därmed återkalla de tilldelade licenserna, samt vidta rättsliga åtgärder efter eget tycke.

Kundens information som samlas in under granskningsarbetet betraktas som konfidentiell information enligt beskrivning i klausulen Sekretess nedan, och får endast användas för granskningen och eventuella nödvändiga justeringar och/eller i händelse av rättsliga förfaranden.

9. BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Kunden garanterar att denne använder Produkter från 4D som har tillhandahållits av 4D i enlighet med gällande lagar och förordningar, i synnerhet gällande skatter. I synnerhet i händelse av att 4D hålls solidariskt ansvarigt av skattemyndigheter för betalning av skattejusteringar på grund av Kundens oriktiga användning av de Produkter från 4D som tillgängliggjorts för denne, så åtar sig Kunden att till fullo ersätta 4D, dvs. upp till de belopp som myndigheterna beslutat.

AVDELNING III – BESTÄMMELSER OM UPPFÖLJNING AV PROGRAMVARA

10. UPPFÖLJNING AV PROGRAMVARA – VILLKOR

Som en del av Tjänsterna tecknas alla tjänster för Uppföljning av programvara för en initial period på ett (1) år från datumet för Kundens abonnemang på sagda tjänster och förnyas underförstått för påföljande perioder på ett (1) år.

Uppsägning av licensen att använda Programvaran från 4D, oavsett anledning, medför omedelbar hävning av den relaterade Uppföljningen av programvara.

I händelse av uppsägning av tjänsten för Uppföljning av programvara, oavsett anledning och om inte annat anges i Avtalet, så bekräftar Kunden att de belopp som betalats för tjänsten för Uppföljning av programvara inte är ersättningsbara, och att sådan uppsägning inte befriar denne från att betala utestående belopp till 4D enligt Avtalet på det datumet.

Kunden kan endast säga upp Uppföljningen av programvara genom att skicka ett rekommenderat brev med  mottagningsbevis till 4D minst trettio (30) dagar före utgången av den aktuella årliga perioden för Uppföljning av programvara. Sådan uppsägning befriar inte Kunden från sitt avtalade ansvar för händelser som inträffar före sådant datum.

I händelse av bristfällig eller underlåten efterlevnad av några av bestämmelserna gällande Uppföljning av programvara och trettio (30) dagar efter att den ena Parten har meddelat den andra via rekommenderat brev med mottagningsbevis, så kan den helt eller delvis gällande Uppföljningen av programvara sägas upp via rekommenderat brev med mottagningsbevis, utan att några skadeanspråk mot den felande parten påverkas.

I händelse av uppsägning av Uppföljning av programvara, oavsett anledning, så ska 4D befrias från alla sina avtalsförpliktelser mot Kunden gällande Uppföljning av programvara.

11. MODIFIERINGAR

Kunden informeras om att lagändringar när som helst kan göra funktionerna i Produkter från 4D olämpliga. Såtillvida att Kunden har tecknat ett abonnemang gällande en eller flera Tjänster och enligt de villkor som anges i Avtalet, så ska 4D tillhandahålla en uppdatering av Programvaran från 4D, så att den uppfyller de nya lagbestämmelserna, förutsatt att sådan bearbetning eller utveckling inte kräver att en betydande del av de befintliga Produkterna från 4D behöver skrivas om.

Kunden informeras även om att förändringar i teknik, lagstiftning och kundefterfrågan kan leda till att 4D eller Skapare av 4D-skaparprodukter framställer uppdateringar av Produkter från 4D eller 4D-skaparprodukter som kan innebära ändringar av de Tekniska förutsättningarna. Det kan leda till att all eller en del av Kundens maskinvara i dess initiala konfiguration inte längre är kompatibel med en uppdatering av Produkterna från 4D, vilket 4D inte ska hållas ansvarigt för.

AVDELNING IV – FINANSIELLA BESTÄMMELSER

12. PRISER, FAKTURERING OCH BETALNINGSFÖRFARANDEN

12.1. Pris(er)

Kunden måste följa de faktureringsförfaranden som anges i klausul 12.2 och i enlighet med de betalningsvillkor som anges i klausul 12.3.

Priser anges i delarna Beställda artiklar och Inköpsorder eller i onlinebeställningen. Alla priser anges exklusive moms och andra skatter, tullar, avgifter och övriga pålagor som ska betalas av Kunden enligt gällande förordningar på datumet för utfärdande av fakturan från 4D, och betalas uteslutande av Kunden.

12.2. Faktureringsförfaranden för Produkter från 4D

Produkter från 4D faktureras från det att de tillgängliggörs i form av ett slutligt köp eller abonnemang:

12.2.1. Abonnemang

Abonnemanget är årligt och gäller för minst 2 användare som tillgår applikationen från 4D. Det går när som helst att öka antalet användare, vilket faktureras pro rata. Det går att minska antalet användare på Avtalets årsdatum, med en justering av faktureringen följande år.

Abonnemanget förnyas genom underförstått samtycke om det inte sägs upp i enlighet med klausul 18 i dessa Villkor.

12.2.2. Prisrevidering

4D kan ändra priserna i Avtalet en gång per kalenderår under Avtalets giltighetstid.

I händelse av en prisrevidering gällande Tjänsterna och/eller den licens som beviljats genom abonnemanget på Produkterna från 4D, och i händelse av vägran från Kunden att godta höjningen av de fakturerade beloppen, så kan Kunden säga upp de aktuella Tjänsterna som berörs av prisrevideringen via registrerat brev med mottagningsbevis som skickas inom trettio (30) dagar från datumet för utfärdandet av fakturan med de nya beloppen.

12.3 – Betalningsvillkor

Köpta Produkter från 4D tillgängliggörs efter betalning av de artiklar som beställts av Kunden, om inte annat anges.

De beställda artiklarna ska betalas i förskott, utan någon rabatt, med valfri betalningsmetod utom växel.

12.4. Utebliven betalning

Om Kunden underlåter att betala det pris som Parterna har kommit överens om, och utan att det påverkar någon annan åtgärd som 4D kan vidta mot Kunden för att erhålla ersättning för den förlust som lidits till följd av denna överträdelse, så förbehåller sig 4D rätten att, femton (15) dagar efter att ha skickat ett betalningsföreläggande, avbryta Kundens helt eller delvis gällande nyttjanderätt till Produkterna från 4D samt eventuell pågående tjänst tills alla utestående belopp har betalats till fullo. Kunden godkänner på förhand att 4D, oavsett omständigheter och om om så behövs via fjärrstyrning, kan implementera verktyg integrerade i Produkterna från 4D som gör det möjligt att utföra det här avbrytandet; och/eller häva det vederbörligen gällande Avtalet i enlighet med klausulen Upphävande, utan att någon formell underrättelse behövs.

4D har dessutom rätt att fakturera dröjsmålsränta motsvarande tre gånger den lagstadgade räntesatsen utan att någon påminnelse eller förvarning behövs. Räntan beräknas per förseningsdag från den första förseningsdagen tills alla utestående belopp har betalats till fullo av Kunden till 4D.

I enlighet med artikel L441-6 i den franska handelslagen åläggs Kunden dessutom automatiskt att betala en fast avgift på fyrtio (40) euro (€) för de indrivningskostnader som 4D har ådragit sig. I tillämpliga fall, där sådana kostnader överstiger avgiftsbeloppet, kan 4D kräva ytterligare ersättning från Kunden, under förutsättning att stödjande dokument som specificerar den vidtagna åtgärden kan uppvisas. Ersättningen tillämpas inte i fall då Kunden kan bevisa att denne är ställd under förvaltning eller ett rättsligt likvidationsförfarande. Om Kunden inte betalar en faktura i tid har 4D dessutom rätt att kräva betalning av alla övriga fakturor, inklusive sådana vars sista betalningsdag ännu inte har infallit.

Alla kostnader för utebliven betalning på grund av att en bank har avvisat en betalning från Kunden ska bäras av Kunden.

12.5. Allmänna villkor

4D förbehåller sig rätten att bestämma hur delbetalningar som görs av Kunden ska dras från de belopp denne är skyldig 4D.

Kunden får inte avräkna några belopp denne är skyldig 4D enligt Avtalet, eller något annat avtal som kan finnas mellan parterna, utan föregående skriftligt medgivande från 4D.

AVDELNING V – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

13. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

4D åtar sig, inom ramen för det här Licensavtalet för användning och utvärdering, att följa gällande bestämmelser om behandling av personuppgifter och, i synnerhet, Frankrikes lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, datafiler och friheter (den franska dataskyddslagen), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, som gäller från och med den 25 maj 2018, och eventuella bestämmelser som kompletterar, ändrar eller ersätter dessa (”Dataskyddsförordningarna”).

Licensinnehavaren godkänner härmed att 4D samlar in och förvarar alla personuppgifter som behövs för syftena med det här Licensavtalet för användning och utvärdering (”Personuppgifterna”), inklusive i synnerhet:

 • Licensinnehavarens förnamn och efternamn;
 • Licensinnehavarens utdelningsadress;
 • Licensinnehavarens e-postadress;
 • Licensinnehavarens bankuppgifter
 • Licensinnehavarens telefonnummer

De Personuppgifter som samlas in av 4D genomgår automatisk behandling för kommersiell prospektering och kundhantering, vilket ger information om 4D-produkten och rapporteringsfel (”Behandlingstyperna”),

Insamlade Personuppgifter förvaras av 4D under förhållanden som garanterar deras säkerhet och integritet under Användningslicensens giltighetstid (exklusive köp och Utvärderingsversion) och därefter i 24 månader i uppföljnings- och kundhanteringssyften.

Insamlade Personuppgifter förvaras av 4D under förhållanden som garanterar deras säkerhet och integritet från datumet för Avtalets ikraftträdande och därefter i 24 månader i uppföljnings- och kundhanteringssyften.

4D åtar sig att registrera Behandlingen internt i ett databehandlingsregister som tillgängliggörs för Licensinnehavaren.

I enlighet med gällande Dataskyddsförordningar har Licensinnehavare följande rättigheter gällande Personuppgifterna: rätt till åtkomst, rätt till rättelse, rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”), rätt att göra invändningar, rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet. Licensinnehavare kan även ange direktiv gällande bevarande, borttagning och kommunikation av sina Personuppgifter efter sin bortgång.

För att utöva sina rättigheter måste Licensinnehavare skicka ett registrerat brev med mottagningsbevis till Legal Department - 4D SAS - Bâtiment 4, Parc Les Érables, 66 Route de Sartrouville, 78230 Le Pecq, Frankrike eller via e-post till följande adress: dpo@4d.com samt bifoga en kopia av giltig identitetshandling.

Vid överträdelse mot bestämmelserna ovan har Licensinnehavare rätt att anmäla detta till CNIL (franska Datainspektionen).

Licensinnehavaren ansvarar för att följa Dataskyddsförordningarna för de verksamheter denne bedriver och ska avhålla sig från att ha några Personuppgifter i sin ägo vars insamling, behandling, utnyttjande, varaktighet eller lagringsförhållanden för Programvarans syften är olagliga, oskäliga eller på annat sätt inkräktar på tredje parts rättigheter till det här Licensavtalet för användning och utvärdering.

14. SAMARBETE

För korrekt fullgörande av Avtalet och korrekt utförande av Tjänsten krävs aktivt och permanent samarbete i god tro mellan parterna. Varje Part åtar sig därför att:

 • Aktivt delta i fullgörandet av sina förpliktelser;
 • Avhålla sig från alla aktiviteter som kan påverka och/eller hindra fullgörandet av den andre Partens förpliktelser;
 • Inom rimlig tid och i enlighet med de tidsgränser som Parterna har kommit överens om förse varandra med all information och alla dokument som behövs för Avtalets fullgörande;
 • Utan dröjsmål meddela varandra om uppkomna problem och arbeta tillsammans för att snarast möjligt finna bästa möjliga lösning.

Parterna ska träffas så ofta som det behövs för att säkerställa korrekt fullgörande av Avtalet och, i synnerhet, för att verifiera korrekt utförande av Tjänsten.

Kunden ansvarar i synnerhet för att förse 4D med all information gällande denne som krävs för att utföra de planerade Tjänsterna och att informera 4D om eventuella svårigheter denne har blivit varse om, eller som denne genom sina kunskaper på verksamhetsområdet kan förutse, under Tjänsternas utförande.

Kunden åtar sig dessutom att ha tillräckligt kompetenta, behöriga och utbildade Användare på plats under Avtalets varaktighet.

15. SÄKERHET

Det åligger Kunden att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten, konfidentialiteten och integriteten för all data, inklusive Dataskydd, som denne kan behandla direkt eller indirekt i samband med användningen av Produkter från 4D och, i synnerhet, säkerställa att alla åtgärder som krävs för säkerhetskopiering och återställande av dennes data har vidtagits i tid. I detta avseende är Kunden ensam ansvarig för att säkerhetskopiera data som denne behandlar eller lagrar och bekräftar sitt ansvar för att:

 • Regelbundet säkerhetskopiera  data under den dagliga användningen av Produkterna från 4D och under Tjänsternas utförande,
 • Kontrollera innehållet i de säkerhetskopior som görs minst en gång i veckan.

Likaledes måste Kunden vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sitt informationssystem, i synnerhet när det gäller skydd mot virus, maskar och andra skadliga intrångsprocesser.

16. ANSVAR – FÖRSÄKRING

Beträffande fullgörandet av alla sina förpliktelser och med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingsnivån på sitt verksamhetsområde, så omfattas 4D, som förbinder sig att göra sitt yttersta för att fullgöra sina förpliktelser, av ett krav på medel.

4D får endast hållas ansvarigt för ersättning för direkta och förutsebara skador till följd av överträdelse mot sina avtalsförpliktelser, vilket inte inkluderar förluster vars förekomst inte uteslutande är knuten till bristfällig eller underlåten uppfyllelse av det här Avtalet. Genom uttrycklig överenskommelse mellan Parterna utgör följande indirekt skada som 4D inte kan hållas ansvarigt för: rörelseförlust, utebliven vinst eller någon annan finansiell förlust till följd av användning eller omöjlighet att använda Produkter från 4D av Kunden eller ett fel i tillhandahållandet av Tjänsterna, skada på Kundens varumärke, såväl som all förlust eller försämring av information som 4D inte kan hållas ansvarigt för. All skada som drabbar tredje part utgör en indirekt skada och kan således inte berättiga ersättning.

Parterna bekräftar att Avtalets pris speglar den fördelning av risker som uppstår genom Avtalet, såväl som den ekonomiska balans som önskas av Parterna, och att Avtalet inte skulle ha ingåtts under dessa villkor utan de ansvarsbegränsningar som definieras häri. Parterna kommer uttryckligen överens om att ansvarsbegränsningen ska fortsätta att gälla även om Avtalet annulleras eller hävs.

17. PRODUKTGARANTIER FRÅN 4D

17.1. Programvarugarantier från 4D

17.1.1. Garanti om att egendom lämnas okränkt

4D ska hålla Kunden skadeslös från och mot eventuell talan om intrång till följd av användning av Programvaran från 4D under den tidsperiod som Kunden har rätt att använda Programvaran från 4D. För att kunna utnyttja den här garantin måste Kunden:

 • Skriftligen ha informerat 4D omedelbart om eventuellt anspråk och/eller talan om intrång gällande en eller flera av Programvaruapplikationerna från 4D;
 • Ha gett 4D möjlighet att skönsmässigt försvara sina intressen, i synnerhet genom att tillhandahålla alla de element, information och assistans som är nödvändig för sitt försvar,
 • Avhålla sig från att förhandla med aktuell tredje part eller dess representanter i syfte att göra upp i godo utan 4D:s föregående medgivande.

I händelse av att relevant Programvara från 4D inte längre kan användas av Kunden till följd av sådan åtgärd, så kan 4D, på egen bekostnad och efter eget gottfinnande:

 • Anskaffa rätten för Kunden att fortsätta använda Programvaran från 4D, eller
 • Ersätta Programvaran från 4D med ett programvarupaket (eller, i tillämpliga fall, dokumentation) som inte omfattas av en talan om intrång, eller
 • Modifiera Programvaran från 4D så att eventuellt intrång undviks.

4D åtar sig att bära eventuella skador som Kunden kan förpliktas att ersätta i ett slutligt domstolsavgörande, och som 4D meddelas av Kunden inom de uppställda gränserna i klausulen Ansvar.

4D:s garanti om skadeslöshet gäller inte för Programvaran från 4D i fall då:

 • Programvaran från 4D har använts på ett sätt om inte uttryckligen är tillåtet enligt Avtalet,
 • Programvaran från 4D har modifierats av Kunden,
 • Kunden fortsätter att använda Programvaran från 4D fastän denne har informerats av 4D om förekomsten av ett påstått intrång eller om den senare har försett denne med en uppdatering som hade gjort det möjligt att undvika det påstådda intrånget.
17.1.2. Garanti om överensstämmelse

4D garanterar att all Programvara från 4D överensstämmer med sin Dokumentation under en period på sex (6) månader efter att den har tillgängliggjorts för Kunden.

4D garanterar inte att Programvaran från 4D är fri från fel eller risker, men förbinder sig endast att i rimlig mån åtgärda  avvikelser som påträffas i Programvaran från 4D i förhållande till dess Dokumentation. 4D utfäster inte någon garanti om felfrihet i Programvaran från 4D. Ej heller garanterar 4D att den senare fungerar utan störningar.

Garantin om överensstämmelse för Programvaran från 4D är uttryckligen begränsad till överensstämmelse med dess Dokumentation och får inte utökas till att garantera överensstämmelse med en Kunds eller Användares specifika behov eller affärsverksamhet. 4D garanterar inte att Programvaran från 4D kan användas för att uppnå de mål som Kunden har ställt upp själv eller att den kan utföra specifika uppgifter som motiverade denne i sitt beslut att använda tekniken. Det åligger således Kunden eller eventuell tredje part som instruerats av Kunden att försäkra sig om att Programvaran från 4D är lämplig för dennes specifika behov eller affärsverksamhet på det område som Programvaran från 4D ska användas på.

Så långt lagen medger är alla andra garantier än de som uttrycks i den här klausulen uttryckligen uteslutna.

17.2. Garantier gällande Skapares programvarupaket

Som undantag till det föregående beträffande Programvara från 4D, så garanteras Skapares programvarupaket som tillhandahålls inom ramen för Avtalet inte av 4D.

17.3. Garantier från Kunden

Kunden ska hålla 4D skadeslöst från och mot alla åtgärder från tredje part som kan uppstå genom användning av 4D:s eller annat programvarupaket eller programvara som har tillgängliggjorts för Kunden enligt Avtalet. I detta avseende ska Kunden bära kostnaden för eventuella skador som 4D kan förpliktas att ersätta.

18. FAVTALETS UPPHÖRANDE

Varje part kan häva det här Avtalet genom att meddela den andra parten via registrerat brev med mottagningsbevis, utan den senares föregående medgivande, i händelse av att den senare har brutit mot någon av bestämmelserna i Avtalet och inte åtgärdat detta inom trettio (30) dagar efter ett sådant meddelande.

4D kan även häva avtalet genom att meddela Kunden via registrerat brev med mottagningsbevis i händelse av att (i) Kunden bryter mot någon av bestämmelserna i klausul 4 i Avtalet och/eller i händelse av att (ii) Kunden inte har betalat de avgifter som denne har fakturerats i enlighet med Avtalets villkor.

Kunden kan även när som helst och utan särskild anledning säga upp en licens för Produkten eller Produkterna från 4D, förutsatt att 4D på förhand meddelas via registrerat brev med mottagningsbevis. Sådan uppsägning befriar inte Kunden från sitt avtalade ansvar för händelser som inträffar före sådant datum.

I händelse av hävande av Avtalet, oavsett anledning, så ska 4D befrias från alla sina avtalsförpliktelser gentemot Kunden. Kunden måste, å sin sida, returnera till 4D produktnumret för Produkten eller Produkterna från 4D, upphöra med att använda Produkten eller Produkterna från 4D samt förstöra eller returnera Produkten eller Produkterna från 4D samt Dokumentationen till 4D, såväl som eventuell fullständig eller delvis kopia som kan ha gjorts av Produkten eller Produkterna från 4D.

I händelse av hävande av Avtalet, oavsett anledning och om inte annat anges i Avtalet, så bekräftar Kunden att de belopp som betalats av Kunden för den aktuella licensen inte är återbetalningsbara och att detta hävande inte befriar Kunden från att betala på detta datum utestående belopp till 4D enligt Avtalet.

Likaledes innebär hävande av Avtalet inte att 4D mister någon annan rätt eller åtgärd till följd av Avtalet.

Kunden måste skriftligen intyga, vederbörligen undertecknat av dennes juridiska företrädare, att bestämmelserna i den här klausulen har efterlevts inom fem (5) dagar efter Avtalets hävande eller utgång.

Abonnemanget måste sägas upp uttryckligen och skriftligen 30 dagar före Avtalets årsdag. Annars förnyas abonnemanget automatiskt med ett år.

Slutligen förstås att uppsägning av licensen att använda en eller flera Produkter från 4D, oavsett anledning, medför omedelbar uppsägning av den relaterade Uppföljningen av programvara. Omvänt medför inte uppsägning av en eller flera Tjänster, oavsett anledning, uppsägning av licensen att använda Produkterna från 4D.

19. URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (FORCE MAJEURE)

Ingen Part ska hållas ansvarig för något brott mot de avtalade förpliktelserna om denne har hindrats från att fullgöra sin förpliktelse på grund av force majeure enligt beskrivning i artikel 1218 i den franska civillagen. Parterna är uttryckligen överens om att följande händelser utgör force majeure inom den här klausulens innebörd: ett myndighetsbeslut, inklusive all form av återkallande eller tillfälligt indragande av tillstånd av alla slag, en total eller delvis strejk internt eller externt mot 4D, rättslig likvidation av någon av dess leverantörer eller underleverantörer, en brand, en naturkatastrof, ett krigstillstånd, en total eller delvis störning eller en nedstängning av telekommunikationsnätverk eller elnät samt hackning av datorer.

I sådana fall ska Parten som åberopar force majeure snarast meddela den andra Parten via registrerat brev med mottagningsbevis om förekomsten av sådan händelse och nödvändig förlängning av tidsgränserna för fullgörandet av sina förpliktelser.

Om förhindret är tillfälligt uppskjuts fullgörandet av förpliktelsen tills Parten som åberopar force majeure inte längre förhindras av händelsen i fråga. Parten som åberopar force majeure måste hålla den andra Parten informerad och förbinder sig att göra sitt yttersta för att begränsa förhindrets varaktighet. I händelse av att förhindret varar längre än en period på tre (3) månader har varje Part rätt att häva Avtalet utan ersättning genom att meddela den andra Parten om sitt beslut via registrerat brev med mottagningsbevis.

Om förhindret är permanent hävs Avtalet automatiskt och Parterna befrias från sina förpliktelser enligt villkoren i artiklar 1351 och 1351-1 i den franska civillagen.

20. SEKRETESS

All information, data, resultat, färdigheter och/eller kunskaper, oavsett om dessa omfattas av upphovsrättsligt skydd, oavsett form och oavsett deras beskaffenhet (kommersiella, industriella, tekniska, finansiella osv.), som överförs av den ena Parten (”Ägaren”) till den andra Parten (”Mottagaren”), eller som dessa får kännedom om under Avtalets fullgörande, inklusive villkoren i detta Avtal, ska anses vara konfidentiella (hädanefter  ”Konfidentiell information”).

Information (i) som var i Mottagarens ägo innan den avslöjades av Avtalsparten utan att sådan ägo är en direkt eller indirekt följd av otillåtet avslöjande av sådan information av en tredje part, (ii) som är offentligt tillgänglig på datumet för godkännande av Avtalet eller som blir offentligt tillgänglig efter detta datum utan att orsaken kan tillskrivas Mottagarens underlåtenhet att uppfylla sina sekretessåtaganden enligt Avtalet, eller (ii) som Mottagaren kommer fram till på egen hand, anses inte utgöra Konfidentiell information.

Mottagaren förbinder sig att endast använda Ägarens Konfidentiella information för Avtalets fullgörande, att skydda Ägarens Konfidentiella information och att inte avslöja den för någon tredje part annan än sina anställda, ombud, närstående bolag och underleverantörer som behöver känna till den för Avtalets fullgörande, utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande.

Parterna förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras anställda, ombud, dotterbolag och underleverantörer som har tillgång till Konfidentiell information informeras om dess konfidentialitet och fullgör sina förpliktelser enligt den här klausulen.

Mottagaren kan avslöja Avtalspartens Konfidentiella information till en tredje part om sådant avslöjande strängeligen krävs enligt lag eller av en behörig rättslig eller administrativ myndighet, eller om det är strängeligen nödvändigt att försvara endera Partens intressen i ett rättsligt sammanhang.

Varje brott mot åtagandena som görs i den här klausulen av Mottagaren anses utgöra ett allvarligt brott mot dennes förpliktelser, ådrar denne ansvar och berättigar Ägaren till ersättning för därav liden skada.

Parterna åtar sig att uppfylla sina förpliktelser enligt den här klausulen under Avtalets giltighetstid och under fem (5) år efter Avtalets utgång eller hävande.

I detta avseende ska varje Part, så snart Avtalet går ut eller hävs, antingen returnera till den andra Parten alla dokument som innehåller Konfidentiell information, eller försäkra den andra Parten om att all Konfidentiell information i sin ägo har förstörts. Under inga omständigheter får en kopia av dokumenten som innehåller Konfidentiell information behållas av ena Parten om inte den andra Parten godkänner annat skriftligen.

21. UNDERLEVERANTÖRER

Kunden samtycker till att 4D fritt och utan föregående formaliteter kan lägga ut hela eller delar av sina skyldigheter enligt kontraktet på underleverantörer.
I händelse av underleverantörer ska 4D förbli ensamt ansvarig för att sina skyldigheter enligt avtalet fullgörs korrekt.

22. ÖVERFÖRING

Avtalet, såväl som de rättigheter och skyldigheter det medför, kan tilldelas av Kunden, helt eller delvist, mot eller utan vederlag, under förutsättning av 4D:s föregående skriftliga medgivande.

4D kan fritt och utan krav på några formaliteter tilldela eller överföra Avtalet, såväl som de rättigheter och skyldigheter det medför. Från och med det skriftliga meddelandet om tilldelningen till Kunden, så befrias 4D från sina förpliktelser enligt Avtalet och kan inte hållas solidariskt ansvarigt för den tilldelade partens fullgörande av Avtalet.

23. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

23.1. Parternas oberoende

Varje Part är en rättsligt och finansiellt oberoende juridisk person som agerar i sitt eget namn och helt under eget ansvar. Avtalet utgör inte ett associations- eller agentavtal som beviljas av ena Parten till den andra. Varje Part ska därför avhålla sig från att göra något åtagande i den andra Partens namn eller på uppdrag av den andra Parten, vilken denne under inga omständigheter kan ersätta.

23.2. Hela avtalet

Parterna bekräftar att Avtalet och alla villkor som införlivas genom hänvisning häri det utgör hela avtalet mellan dem gällande ämnet för Avtalet och ersätter alla tidigare muntliga och/eller skriftliga åtaganden som ingåtts mellan Parterna gällande samma ämne. Avtalet har således företräde framför alla andra dokument, inklusive Kundens eventuella allmänna köpvillkor. Om inte annat uttryckligen anges häri ska villkoren och förpliktelserna i det här dokumentet äga företräde framför alla andra.

23.3. Ändringar

Dessa villkor är endast förslag och 4D förblir öppna för eventuella förhandlingar med sina Kunder före undertecknandet av den offert som gör villkoren förpliktande.

4D förbehåller sig rätten att modifiera sina villkor när som helst och att publicera dem på 4D:s webbplats (https://fr.4D.com). I händelse av en villkorsändring, så är de tillämpliga villkoren dem som gäller på datumet för offertens undertecknande. En kopia av denna med det aktuella datumet fås på begäran.

23.4. Ogiltighet

Om en eller flera icke väsentliga  bestämmelser i Avtalet bedöms vara ogiltiga eller förklaras vara detta enligt lag, förordning eller slutligt beslut av behörig domstol, så förblir övriga bestämmelser giltiga och i kraft.

23.5. Icke-avstående

Det faktum att endera Parten inte åberopar ett brott av den Andra parten mot någon av förpliktelserna som hänvisas till i Avtalet kan inte tolkas för framtiden som ett avstående från den aktuella förpliktelsen.

23.6. Färdigheter och kunskaper

Varje part förblir ensam ägare av de färdigheter och kunskaper denne besitter oberoende av det här Avtalet eller som denne skaffar sig under Avtalets fullgörande, och förblir därför fri att använda denna. Det står därför 4D fritt att utföra liknande tjänster eller tjänster på uppdrag av andra kunder. Ingen Part kan hävda rätt till den andra Partens färdigheter eller kunskaper.

23.7. Kommersiell referens

Kunden tillåter att 4D fritt citerar dennes namn och använder och/eller reproducerar dennes logotyp och/eller varumärken som en kommersiell referens i kommersiella dokument och pressmeddelanden oavsett form och medium, såväl som i de dokument som används och/eller produceras av 4D i samband med Avtalet.

24. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla bestämmelser i det här Avtalet lyder under fransk lag.

Om Parterna inte kan göra upp i godo inom 15 (femton) dagar efter den ena Partens mottagande av en begäran om tvistlösning som har skickats av den andre, så godkänner de att ge fransk domstol exklusiv behörighet att pröva alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk relaterade till Avtalet.