SEKRETESSPOLICY

4D lägger stor vikt vid att respektera sekretess och att skydda personuppgifter. Som en del av dess verksamhet som webbplatsutgivare (www.4d.com, www.qodly.com och eventuella andra webbplatser som vi publicerar och hanterar – ”4D:s webbplatser”) och programutgivare kan 4D behandla uppgifter om dig. Om du till exempel fyller i ett formulär, handlar i butiken, kontaktar våra säljrepresentanter, anmäler dig till ett evenemang vi anordnar, deltar i en tävling eller besöker 4D:s webbplatser, så delar du information med oss, av vilken en del sannolikt kan användas för att identifiera dig eller göra dig identifierbar (”personuppgifter”).

I den här sekretesspolicyn beskrivs hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om det här dokumentet kontaktar du vår dataskyddstjänst på: dpo@4d.com.

Vi vill uppmärksamma dig på länkar på 4D:s webbplatser som leder till tredjepartswebbplatser. Observera om du följer en länk till en sådan tredjepartswebbplats att denna kan ha sin egen sekretesspolicy och att vi inte kan ta ansvar för deras policyer eller för hur de behandlar dina personuppgifter. Kontrollera dessa sekretesspolicyer innan du uppger dina personuppgifter på dessa tredjepartswebbplatser.

ARTIKEL 1 Registeransvarig

Den part som ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta dokument är 4D, ett franskt Société par Actions Simplifiée (förenklat aktiebolag) med ett aktiekapital på 2 034 900 euro och säte på 66, Route de Sartrouville - 78230 Le Pecq, Frankrike, registrerat i handels- och företagsregistret i Versailles med nummer 318 918 851.

ARTIKEL 2 Typer av data som samlas in

2.1 Data du skickar till oss direkt

De gånger vi har kontakt med dig så kan du bli ombedd att förse oss med information om dig själv.

Det kan handla om följande data:

 • Identifierings- och kontaktdata: de personuppgifter du förser oss med, till exempel när du fyller i ett formulär på 4D:s webbplatser, inklusive, men inte begränsat till förnamn, titel, födelsedatum, e-postadress, postadress, telefonnummer, land och företag (och/eller den sektor du arbetar inom), och de uppgifter du använder för att komma åt specifika delar av 4D:s webbplatser (forum, butik osv.).
 • Krypterad information om dina betalningsmetoder: vi ger aldrig tillgång till dessa data utan kryptering. Betalning sker via en certifierad betaltjänstleverantör;
 • Vår kommersiella relation och korrespondens: tecknade abonnemang, beställningar av produkter och tjänster, fakturor och betalningar i förekommande fall, ditt deltagande i kampanjer, tävlingar eller evenemang eller förfrågningar du har gjort till vår tekniska support. När du kontaktar oss behåller vi i regel en kopia av korrespondensen.
 • Information gällande undersökningar/enkäter/kurser: vi kan även komma att be dig att genomföra undersökningar, enkäter eller tester (efter att du har deltagit i en av våra kurser), som vi använder för forskningsändamål eller för självutvärdering efter kurser. I detta fall samlar vi in data som uppgavs i enkäten, undersökningen eller testet du fyllt i och behåller dem under en mycket begränsad tid som står i proportion till ändamålet.
 • Beteende och användning av 4D:s webbplatser: uppgifter från dina besök på 4D:s webbplatser och data som samlas in genom cookies och andra spårningsverktyg, inklusive men inte begränsat till din IP-adress och ditt domännamn, webbläsarversion och operativsystem, webbläsarens språk, åtkomsttid, trafikdata, platsdata, webbloggar, flöden på 4D:s webbplatser, adresser till 4D:s hänvisningswebbplatser och andra kommunikationsdata. Vi kan även komma att samla in data om de sidor du öppnar på 4D:s webbplatser och andra aktiviteter under besöket. Därutöver kan vi komma att använda dessa verktyg för att detektera huruvida du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande. Olika tekniker kan användas för att samla in dessa data, men oftast används cookies. Läs vår policy om cookies. · Utbildning och arbetslivserfarenhet inom ramen för ett jobberbjudande på 4D som du vill ansöka till.

2.2 Data kopplade till personer under 18 år

Våra produkter och tjänster är avsedda för myndiga personer som kan träffa avtal. Användare som är yngre än 18 år måste ha målsmans medgivande innan de överlämnar sina personuppgifter.

2.3 Uteslutande av alla känsliga uppgifter

Som registeransvarig samlar 4D inte in några känsliga uppgifter om dig. Följande uppgifter anses vara känsliga: etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska uppfattningar, medlemskap i fackföreningar, hälsouppgifter och sexuell läggning. Om sådan information ändå överlämnas till 4D så kommer denna att raderas.

ARTIKEL 3 Datasäkerhet

All information du förser oss med lagras på våra eller våra underleverantörers säkra servrar, och åtkomsten till samt användningen av dem sker i enlighet med våra säkerhetspolicyer och -standarder. I de fall vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord för åtkomst till specifika delar av 4D:s webbplatser, är det ditt ansvar att hålla detta lösenord hemligt och i förekommande fall att uppfylla våra övriga säkerhetsprocedurer. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon annan.

ARTIKEL 4 Syften

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att effektivt kommunicera med dig och hantera vårt företag och vår kundbas, bland annat för att besvara dina förfrågningar: förfrågningar om kontakt/gratis provversioner/demonstrationer, förfrågningar om att registrera dig för evenemang som 4D organiserar, bokningar av möten med våra experter, förfrågningar om affärssamarbeten som du vill inleda med oss, jobbansökningar, andra förfrågningar om kommunikation med dig eller om att uppfylla våra förpliktelser enligt eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss.

  Rättslig grund: avtalets genomförande, berättigat intresse (så att vi kan uppfylla våra förpliktelser och tillhandahålla våra tjänster till dig, för att hantera vår kundbas).

 • För att ge dig åtkomst till områden på 4D:s webbplats som kräver särskild behörighet: förse dig med ett onlinekonto och tillgång till sidor som kräver särskild behörighet, såsom ditt användarkonto. Observera att vissa data är obligatoriska för att ett konto ska kunna skapas, och dessa förses i så fall med tillbörlig märkning. Utan dessa data kan vi inte tillhandahålla alla våra tjänster.

  Rättslig grund: avtalets genomförande, berättigat intresse (så att vi kan uppfylla våra förpliktelser och tillhandahålla våra tjänster till dig).

 • För att förse dig med innehåll om våra produkter och tjänster: skicka e-postaviseringar, uppdateringar, erbjudanden och inbjudningar till 4D:s evenemang. Vi kan även komma att använda dina data för att marknadsföra våra egna och våra utvalda affärspartners produkter och tjänster via e-post. Där detta krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke när vi samlar in dina data för att utföra någon av dessa aktiviteter. Vi kommer systematiskt att ge dig möjlighet att avbryta prenumerationen på kommunikationer.

  Rättslig grund: samtycke, berättigat intresse (för att förse dig med aktuella nyheter och information om våra produkter eller tjänster).

 • För forskning och utveckling: att analysera ditt beteende på 4D:s webbplatser för att få bättra förståelse för dina behov, vår verksamhet och hur vi kan utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

  Rättslig grund: berättigat intresse (så att vi kan förbättra våra tjänster); samtycke där detta krävs enligt lag.

 • För att anpassa din upplevelse på 4D:s webbplatser: mäta 4D:s webbplatsers användning och effektivitet med olika tekniker och anpassa din upplevelse på 4D:s webbplatser, samt skräddarsy våra interaktioner med dig (mer information finns i 4D:s policy om cookies).

  Rättslig grund: samtycke, berättigat intresse (för att förbättra användarupplevelsen på 4D:s webbplatser).

 • För att kontrollera specifika aktiviteter: övervaka förfrågningar för att säkerställa tjänstekvaliteten och efterlevnaden av procedurer och för att bekämpa bedrägerier.

  Rättslig grund: rättsliga förpliktelser; upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; berättigat intresse (säkerställa våra tjänsters kvalitet och laglighet).

 • För att omorganisera eller göra förändringar i vår verksamhet i händelse av att vi: (i) är under pågående förhandling om att sälja vårt företag eller en del av det till en tredje part; (ii) säljs till en tredje part; eller (iii) genomgår en omstrukturering, kan vi komma att behöva överföra delar av eller alla dina personuppgifter till den berörda tredje parten (eller dess rådgivare) som en del av ett förfarande för tillbörlig aktsamhet avseende övervägandet av en eventuell föreslagen försäljning eller omstrukturering. Vi kan även komma att behöva överföra dina personuppgifter till en sådan omstrukturerad enhet eller tredje part efter en försäljning eller omstrukturering, och denne kan använda dem för de ändamål som anges i den här policyn.

  Rättslig grund: berättigat intresse (så att vi kan göra ändringar i vår verksamhet).

 • För att uppfylla rättsliga eller regulatoriska förpliktelser: vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga krav eller i kontakt med regel- och tillsynsmyndigheter, i tillämpliga fall. Detta kan inkludera att vi uppger dina personuppgifter till tredje parter, domstolar, regel- och tillsynsmyndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter i anslutning till utredningar, förfaranden eller förundersökningar som utförs av dessa, oavsett var i världen detta sker, eller i de fall lagen kräver att vi gör det. Då detta är tillåtet kommer vi att rikta dylika förfrågningar direkt till dig eller informera dig innan vi svarar, såvida en sådan aktion inte försvårar förhindrandet eller upptäckten av brott.

  Rättslig grund: rättsliga förpliktelser; upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; berättigat intresse (för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter samt regel- och tillsynsmyndigheter).

ARTIKEL 5 Datalagring

4D förbinder sig att behålla personuppgifter under en period som uppfyller rättsliga krav eller som står i proportion till ändamålet för vilket uppgifterna registrerades. Data relaterade till din användning av våra onlinetjänster insamlade av cookies som du har tillåtit, behålls under en viss period.

I tabellen nedan visas de tidsperioder som huvudsakligen gäller för lagring av data.

Syfte med databehandlingen Lagringsperiod

Data om presumtiva kunder:

Skapa och hantera filer om presumtiva kunder

3 år från insamlingstillfället eller den senaste kontakten från den presumtiva kunden. Periodens startpunkt kan skjutas fram efter varje ny kontakt från den potentiella kunden.

Data om befintliga kunder:

Hantering av kundkonton, hantering av avtalsförhållandet, beställningar och leveranser

Under hela avtalsförhållandets varaktighet och 5 år efter att avtalet upphör

Data som genereras av cookies:

Se tabellen med lagringsperioder i policyn om cookies.

ARTIKEL 6 Avisering om överträdelser mot personuppgiftsskyddet

4D kommer att meddela dig så snart som möjligt efter att de har fått kännedom om en eventuell personuppgiftsöverträdelse som oavsiktligt eller olovligen orsakar förstörelse, förlust, förändring eller obehörigt avslöjande av personuppgifter som skickas, lagras eller på annat sätt behandlas, eller obehörig åtkomst till sådana personuppgifter.

4D har en intern rutin för dataläckage som kan fås på begäran från vår dataskyddstjänst (dpo@4d.com).

ARTIKEL 7 Tillgång till data som har samlats in av 4D

7.1 Tillgång till data inom 4D

Följande kan ha tillgång till vissa av dina data:

 • Personal från teknisk support, administration, redovisning, IT, marknadsföring och försäljning.
 • 4D-koncernens dotterbolag.

Personal med tillgång till personuppgifter är bundna av ett sekretessåtagande (genom ett sekretessavtal som undertecknas vid anställningstillfället).

7.2 Våra databehandlare

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra databehandlare som utför tjänster på vårt uppdrag, för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Det kan röra sig om våra leverantörer av värdtjänster, serverinfrastruktur, infrastrukturövervakning, kontakthanterings- och meddelandeleveranstjänster, support- och kontaktförfrågningstjänster, användardatabashantering eller säkerhet och underhåll.

4D ålägger sina databehandlare en åtagandenivå gällande skydd av personuppgifter motsvarande minst den som beskrivs i den här policyn och i tillämpliga förordningar.

7.3 Våra affärspartner

4D kan komma att erbjuda dig tjänster eller produkter från tredjepartsaffärspartner. 4D vill uppmärksamma dig på det faktum att om du beslutar dig för att abonnera på våra affärspartners produkter eller tjänster och ger dem tillgång till delar av din information, i synnerhet genom att ansluta till deras webbplatser eller applikationer, kan deras sekretesspolicyer och sparade cookies åberopas mot dig. Vi har ingen kontroll över den insamling eller behandling av dina data som genomförs av våra affärspartner på deras egna plattformar.

7.4 Polis-, rättsliga eller administrativa myndigheter

Detta gäller när vi har en lagstadgad skyldighet att göra detta eller för att trygga 4D-gruppens rättigheter, egendom och säkerhet.

ARTICLE 8: Överföring av data utanför EU

I regel lagrar vi dina personuppgifter inom EU. 4D kan dock överföra personuppgifter utanför EU. I samtliga fall förbinder sig 4D att inte överföra personuppgifter om inte lämpliga verktyg för övervakning av sådan överföring används i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen, utanför:

 • EES, eller
 • Länder som anses ha adekvat säkerhetsnivå enligt EU-kommissionen.

De standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om ingås mellan 4D och tredje parter utanför ovan nämnda territorier.

ARTIKEL 9 Registrerades rättigheter och förfaranden för att utöva dessa rättigheter

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter har du följande rättigheter till dina data: rätt till åtkomst till dina data, rätt att få ytterligare information om hur dina data behandlas, rätt att uppdatera och korrigera dina data, rätt att radera dina data, rätt till begränsning av behandling och, i vissa fall, rätt till dataportabilitet.

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller vårt berättigade intresse (med förbehåll för de undantag som föreskrivs i lag). Mer specifikt har du rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva din rätt att neka sådan behandling genom att klicka på länken för detta ändamål i våra marknadsföringsmeddelanden.

Observera att det finns vissa undantag för utövandet av dessa rättigheter och att du eventuellt inte kan utöva dem under alla omständigheter. Dessa undantag varierar dessutom något mellan olika EU-länder. I Frankrike har du till exempel utöver ovan nämnda rättigheter även rätt att formulera riktlinjer för hur du vill att dina personuppgifter ska användas vid din bortgång.

För att utöva dina rättigheter skriver du till 4D Legal Department på följande postadress: 4D, 66 Route de Sartrouville. Parc des Érables - Bâtiment 4 - 78230 Le Pecq - Frankrike, eller till e-postadressen dpo@4d.com. Innan vi svarar på din fråga kan vi be dig att styrka din identitet och/eller be dig om ytterligare information för att vi ska kunna ge dig ett svar. Vi försöker att svara på din fråga inom rimlig tid och i varje fall inom lagstadgade tidsgränser.

Om du anser att svaret är otillfredsställande kan du anmäla detta till franska datainspektionen (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes, eller till någon annan behörig myndighet. Klicka här för att visa en lista med kontaktuppgifter till behöriga myndigheter i EU: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

ARTIKEL 10 Data insamlade och behandlade som databehandlare

Om din arbetsgivare eller ett partnerföretag ger dig tillgång till 4D:s produkter och tjänster, eller om du är användare av programvara utvecklad med 4D:s tekniker, kan vi komma att behandla dina personuppgifter som databehandlare. Dessa data samlas in och behandlas uteslutande på uppdrag av vår kund (vanligtvis den enhet som ger dig tillgång till 4D:s produkter och tjänster eller nämnda programvara) i egenskap av registeransvarig.

Mer information om dessa databehandlingsåtgärder finns i registeransvariges sekretesspolicy.

ARTIKEL 11 Modifieringar

Vi kan från tid till annan komma att ändra innehållet på 4D:s webbplatser. Det innebär att vår sekretesspolicy och policy om cookies i framtiden kan komma att ändras. Om vi gör ändringar i den här sekretesspolicyn eller i vår policy om cookies kommer vi att uppdatera datumet för senaste ändring nedan. Om ändringarna är väsentliga kommer detta att anges tydligt på 4D:s webbplatser.

Den här sekretesspolicyn uppdaterades senast i september 2023.